Wdrożenie systemu Enova365 jest procesem złożonym, dlatego też całość odbywa się w następujących etapach:

POSTĘPOWANIE METODYCZNE WDROŻENIA enova365

Proces wdrożenia enova365 składa się z następujących kroków:

1. Analiza przed-wdrożeniowa

Celem analizy przed-wdrożeniowej jest zaprezentowanie systemu enova365, jego funkcjonalności oraz omówienie procesów istniejących u Zamawiającego. Na podstawie prezentacji omawiane są procesy oraz proponowane są możliwości implementacji tych procesów u Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu enova365. Wykonawca wraz z Zamawiającym podczas analizy przygotowują dokumentację zawierającą:

  1. opisy obszarów tj. Handel, Ksiegowość, Integracja, Kadry i Płace itp. występujących u Zamawiającego, które są przedmiotem wdrożenia systemu enova365, wraz proponowanymi rozwiązaniami ze strony systemu enova365

  2. opisy dokumentów, schematów, procesów, planu kont, użytkowników, ról, uprawnień, definicji dokumentów z uwzględnieniem różnić pomiędzy domyślną konfiguracją a konfiguracją pożądaną przez Zamawiającego w systemie enova365

  3. opis funkcjonalności, którą Wykonawca wdroży w ramach prac programistycznych, tj. dedykowane algorytmy, podprogramy, biblioteki dll, cechy oraz indywidualne wydruki.

  4. Określone zostaną dane będące przedmiotem migracji do systemu enova365 oraz sposób ich dostarczenia przez Zamawiającego

Wynikiem niniejszej analizy jest dokument „ANALIZA PRZED-WDROŻENIOWA“, który opisuje wyżej wymienione aspekty i stanowi podstawę do wdrożenia systemu.

2. Instalacja środowiska produkcyjnego oraz testowego

Częścią wdrożenia enova365 jest instalacja oprogramowania na serwerze Zamawiającego i przygotowanie wersji testowej jak i produkcyjnej. Na serwer instaluje się środowisko enova365 365, baza danych MSSQL, klienta enova365 365, serwer logiki biznesowej oraz ewentualnie serwer IIS wraz z enova365 multi. Minimalne wymagania co do architektury serwera dostępne są na stronie producent systemu http://enova.pl oraz u Wykonawcy. Wykonawca wprowadzi również politykę archiwizacji baz danych w formie automatycznej.

Na serwerze mogą zostaną utworzone dwie bazy danych – jedna do celów szkolenia, druga do pracy produkcyjnej.

3. Konfiguracja i parametryzacja systemu

W ramach tej części wdrożenia konsultacji Wykonawcy przeprowadzą konfiguracją oraz parametryzację systemu zgodnie z założeniami umieszczonymi w dokumencie „ANALIZY PRZED-WDROŻENIOWEJ”.

4. Wdrożenie funkcjonalności dedykowanych

Wykonawca zaimplementuje w systemie funkcjonalności dedykowane, zgodne z wymaganiami i specyfikacją umieszczoną w dokumencie „ANALIZY PRZED-WDROŻENIOWEJ” tj. algorytmy, wydruki, dodatkowe przyciski, formularze i podsystemy.

5. Import próbny danych

Zamawiający przekaże dane będące przedmiotem migracji w formie ustalonej przez Wykonawcę. Wykonawca wykona import danych do systemu po czym dokona weryfikacji tych danych pod kątem jakościowym oraz ilościowym.

6. Testy

Wykonawca zaproponuje scenariusze testowe, następnie po ich zatwierdzeniu bądź uzupełnieniu przez Zamawiającego Zamawiający przystąpi do testów. Na podstawie zrealizowanych testów Zamawiający dokona odbioru implementacji systemu na protokole odbioru.

7. Szkolenia

Szkolenia wykonywane będą w pomieszczeniach Zamawiającego i przeprowadzane przez konsultantów Wykonawcy. Zakres szkoleń zależny jest od wdrażanych obszarów i dotyczy zarówno elementów związanych z obsługą systemu enova365 jak i procesów wdrażanych w przedsiębiorstwie.

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas którego użytkownicy mogą w praktyce sprawdzić działanie enova365.

8. Okres próbny

Po przeszkoleniu użytkowników zostanie włączony tryb próbny działania wybranych obszarów, w ramach którego testowane są wdrożone części oprogramowania. Użytkownicy przez cały ten okres czasu pracują na środowisku testowym.

9. Opracowanie planu uruchomienia wersji systemu produkcyjnego

Po zakończeniu okresu próbnego strony wspólnie opracowują plan uruchomienia wersji LIVE zawierający harmonogram oraz procedury wsparcia technicznego w okresie startu.

10. Import danych końcowy i końcowa weryfikacja systemu

Przed startem produkcyjnym Wykonawca wykona finalną migrację danych do systemu produkcyjnego, jak również przeniesienie konfigurację z systemu testowego do systemu produkcyjnego.

11. Start produkcyjny

Gdy zakończy się finalny import danych, system enova365 przechodzi do trybu działania produkcyjnego tzw. „live”. Etap ten zamyka proces wdrożeniowy systemu i kończy się podpisaniem protokołu odbioru.

12. Wsparcie techniczne po-wdrożeniowe

Po starcie produkcyjnym Zamawiający aby dalej móc korzystać z konsultantów oraz programistów Wykonawcy może podpisać umowę wsparcia technicznego po-wdrożeniowego, która reguluje współpracę pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Więcej informacji znajdziesz w zakładce OPIEKA PO-WDROŻENIOWA.